Sanitat

Què implica que el Departament de Salut de Dénia segueixi de difícil cobertura?

Aquesta mesura estableix una sèrie d'incentius per als professionals sanitaris

El Departament de Salut de Dénia ha estat declarat de difícil cobertura, una mesura que estableix incentius per als professionals sanitaris que prestin servei en aquestes àrees.

Aquesta iniciativa era una demanda dels sindicats sanitaris des de feia diversos mesos, especialment des que la Conselleria de Sanitat va assumir la gestió directa del departament.

El conseller de Sanitat, Marcià Gómez, anuncià la declaració de difícil cobertura de l'Hospital d'Ontinyent i del departament de salut de Dénia, «amb la finalitat de garantir la qualitat, l'eficiència i l'equitat a l'assistència sanitària dels dos departaments de salut ».

Aquestes declaracions es van realitzar després que la Mesa Sectorial de Sanitat fos informada de la decisió, adoptada per la Conselleria després de valorar en profunditat els informes de situació de plantilla en cada cas concret.

Departament de Salut de Dénia

En el cas del Departament de Salut de Dénia, l'informe que recull les conclusions de l'anàlisi de situació indica que a l'Hospital de Dénia conflueixen circumstàncies com «el seu origen concessional amb un elevat nom de serveis externalitzats, el seu recent pas a gestió directa per part de la Conselleria de Sanitat, la seva ubicació geogràfica i l'absència d'inscrits en bols de treball, que el posicionin en una situació extraordinària que posa en risc la cartera de serveis assignada i la correcta assistència hospitalària a la població assignada o de pas per Dénia».

La Secretària Autonòmica de Planificació ha informat de la conveniència de declarar les places de l'Hospital de Dénia de difícil cobertura amb l'objectiu de fer més atractius els llocs de treball i així captar i retindre professionals en aquest departament, tenint en compte «el percentatge de llocs no coberts a Atenció Hospitalària ia Atenció Primària, així com la ràtio poblacional per metge de família i pediatre segons els llocs ocupats, i havent esgotat tots els procediments de selecció i provisió previstos a la normativa aplicable».

Decret llei de mesures extraordinàries

El conseller de Sanitat va explicar que la declaració de difícil cobertura es realitza en funció de què disposa el decret llei de mesures extraordinàries, aprovat pel ple del Consell al febrer, «la finalitat del qual és garantir l'assistència sanitària de qualitat en igualtat de condicions per a tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana, sense cap diferència entre zones geogràfiques».

Aquest decret està destinat a garantir el dret a la protecció integral de la salut, davant de les creixents dificultats per cobrir llocs en certes especialitats sanitàries en alguns departaments de salut, especialment en zones geogràficament allunyades de grans nuclis urbans.

El decret llei pretén donar solució a un dels principals reptes de l'atenció sanitària valenciana, com és l'escassetat de professionals. Per això, en matèria d'ocupació pública, les places vacants en aquestes zones geogràfiques es declaren com a places de difícil cobertura i s'estableixen mesures per a promoure'n la provisió.

Mesures

Entre aquestes mesures, el nou decret llei faculta la Conselleria de Sanitat per aplicar, de manera extraordinària i temporal, el concurs com a sistema excepcional de selecció per a aquests llocs. Aquesta mesura facilitarà la incorporació urgent, estable i permanent de personal als llocs de difícil cobertura.

Per a això, s'estableixen garanties d'estabilitat i permanència en el lloc de difícil cobertura adjudicat, perquè el personal seleccionat per concurs s'incorpori i romangui diversos anys en l'acompliment efectiu del lloc, amb l'obligació de romandre al menys tres anys en aquests llocs.

Així mateix, es preveuen diverses mesures incentivadors per als professionals sanitaris que prestin servei als llocs declarats de difícil cobertura. Entre els incentius, s'inclou una millor puntuació als barems pels serveis prestats en aquests llocs. En aquest sentit, per a futurs concursos, s'incrementa la puntuació per serveis prestats en zones de difícil cobertura al triple, respecte d'una zona no catalogada com a tal.

Altres mesures incentivadors inclouen el foment de la progressió del grau professional per a les persones que ocupin places de difícil cobertura. Per cada tres mesos ocupant un lloc de difícil cobertura, es reduirà un mes el temps necessari per progressar de grau.

A més, els serveis prestats en places de difícil cobertura seran justificació suficient per autoritzar la prolongació en el servei actiu del personal que aconsegueixi ledat legal de jubilació i manifesti el seu desig de continuar en actiu.

Altres mesures de caràcter retributiu contemplin la possibilitat de reconèixer un component del complement específic, de manera excepcional i subjecta a avaluació periòdica.