Sanidad

Què implica que el Departament de Salut de Dénia siga de difícil cobertura?

Esta mesura establix una sèrie d'incentius per als professionals sanitaris

El Departament de Salut de Dénia ha sigut declarat de difícil cobertura, una mesura que establix incentius per als professionals sanitaris que presten servici en estes àrees.

Esta iniciativa era una demanda dels sindicats sanitaris des de feia diversos mesos, especialment des que la Conselleria de Sanitat va assumir la gestió directa del departament.

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, va anunciar la declaració de difícil cobertura de l’Hospital d’Ontinyent i del departament de salut de Dénia, «amb la finalitat de garantir la qualitat, l’eficiència i l’equitat en l’assistència sanitària d’ambdós departaments de salut».

Estes declaracions es van realitzar després que la Mesa Sectorial de Sanitat fora informada de la decisió, adoptada per la Conselleria després de valorar en profunditat els informes de situació de plantilla en cada cas concret.

Departament de Salut de Dénia

En el cas del Departament de Salut de Dénia, l’informe que recull les conclusions de l‘anàlisi de situació indica que en l’Hospital de Dénia confluïxen circumstàncies com «el seu origen concessional amb un elevat nombre de servicis externalitzats, el seu recent pas a gestió directa per part de la Conselleria de Sanitat, la seua ubicació geogràfica i l’absència d’inscrits en borses de treball, que el posicionen en una situació extraordinària que posa en risc la cartera de servicis assignada i la correcta assistència hospitalària a la població assignada o de pas per Dénia».

La Secretaria Autonòmica de Planificació ha informat de la conveniència de declarar les places de l’Hospital de Dénia de difícil cobertura amb l’objectiu de fer més atractius els llocs de treball i així captar i retindre professionals en este departament, tenint en compte «el percentatge de llocs no coberts en Atenció Hospitalària i en Atenció Primària, així com la ràtio poblacional per metge de família i pediatra segons els llocs ocupats, i havent esgotat tots els procediments de selecció i provisió previstos en la normativa aplicable».

Decret llei de mesures extraordinàries

El conseller de Sanitat va explicar que la declaració de difícil cobertura es realitza en funció del que disposa el decret llei de mesures extraordinàries, aprovat pel ple del Consell al febrer, «la finalitat del qual és garantir l’assistència sanitària de qualitat en igualtat de condicions per a tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana, sense cap diferència entre zones geogràfiques».

Este decret està destinat a garantir el dret a la protecció integral de la salut, davant les creixents dificultats per a cobrir llocs en certes especialitats sanitàries en alguns departaments de salut, especialment en zones geogràficament allunyades de grans nuclis urbans.

El decret llei pretén donar solució a un dels principals reptes de l’atenció sanitària valenciana, com és l’escassetat de professionals. Per això, en matèria d’ocupació pública, les places vacants en estes zones geogràfiques es declaren com a places de difícil cobertura i s’establixen mesures per a promoure la seua provisió.

Mesures

Entre estes mesures, el nou decret llei faculta la Conselleria de Sanitat per a aplicar, de manera extraordinària i temporal, el concurs com a sistema excepcional de selecció per a estos llocs. Esta mesura facilitarà la incorporació urgent, estable i permanent de personal als llocs de difícil cobertura.

Per a això, s’establixen garanties d’estabilitat i permanència en el lloc de difícil cobertura adjudicat, perquè el personal seleccionat per concurs s’incorpore i romanga diversos anys en l’acompliment efectiu del lloc, amb l’obligació de romandre almenys tres anys en estos llocs.

Així mateix, es preveuen diverses mesures incentivadores per als professionals sanitaris que presten servici en els llocs declarats de difícil cobertura. Entre els incentius, s’inclou una millor puntuació en els barems pels servicis prestats en estos llocs. En este sentit, per a futurs concursos, s’incrementa la puntuació per servicis prestats en zones de difícil cobertura al triple, respecte d’una zona no catalogada com a tal.

Altres mesures incentivadores inclouen el foment de la progressió del grau professional per a les persones que ocupen places de difícil cobertura. Per cada tres mesos ocupant un lloc de difícil cobertura, es reduirà un mes el temps necessari per a progressar de grau.

A més, els servicis prestats en places de difícil cobertura seran justificació suficient per a autoritzar la prolongació en el servici actiu del personal que aconseguisca l’edat legal de jubilació i manifeste el seu desig de continuar en actiu.

Altres mesures de caràcter retributiu contemplen la possibilitat de reconéixer un component del complement específic, de manera excepcional i subjecta a avaluació periòdica.