Política

Tenir més de 65 anys o ser mare en període de lactància, motius que justifiquen no formar part d‟una mesa electoral

Es fa per sorteig i no a tothom els encaixa amb les seves situacions personals o professionals

En els propers dies, començaran a arribar les citacions per participar a les meses electorals amb motiu de les eleccions municipals i autonòmiques del 28 de maig. I encara que formar part d'aquest procés democràtic, com a membre d'una mesa electoral, és un dret i un deure de tot ciutadà, no sempre arriba en el moment més oportú, per això avui els anticipem alguns dels motius que poden justificar no ocupar aquesta responsabilitat.

Recordar que els membres de la mesa electoral són seleccionats per sorteig entre els ciutadans inscrits al cens electoral. Les persones seleccionades són notificades, com dèiem, per correu postal i estan obligades a participar a les eleccions.

No obstant això, hi ha un llistat de causes justificades, per situació personal, responsabilitats familiars o professionals, que poden eximir el citat a assistir a la mesa electoral. Entre elles, s'hi inclou tenir més de 65 anys o ser mare en període de lactància. També pertànyer a una comunitat religiosa incompatible amb la participació a taula com, per exemple, ser monja de clausura. I fins i tot treballar com a periodista cobrint la jornada electoral. També és motiu d'exempció haver estat en mesa electoral almenys tres vegades en els darrers deu anys, o tenir una ordre d'allunyament contra un votant censat en aquest col·legi. Tenir fills menors de 14 anys el segon progenitor dels quals no se'n pot ocupar. O estar a cura d'un familiar, fins a segon grau de consanguinitat, per accident o malaltia.

Aquells que es trobin en alguna d'aquestes situacions podran presentar les al·legacions preceptives davant la Junta Electoral de Zona. Disposaran dun termini de set dies, després de ser notificats.